CAE · Control documental

Coordinació Activitats Empresarials

Introducció
Des de fa un temps, les empreses s’estan recolzant en Plataformes on-line que ajuden en la gestió documental de la Coordinació d’Activitats Empresarials. Però, és suficient garantia de compliment del RD 171/2004 únicament la utilització d’aquestes plataformes?

La nostra dilatada experiència ens indica, que en la pràctica queden nombrosos elements per cobrir. Així, es poden presentar certificats de formació per a una determinada activitat, però un cop iniciat el treball ser insuficients, es pot acreditar el lliurament d’EPI però que no siguin adequats pels treballs a realitzar, etc etc …
És per això, que el RD 171/2004, atorga flexibilitat a les empreses, posant a la seva disposició un ventall de possibilitats que permetrà en cada cas l’elecció dels mitjans més adequats i, per això, més eficients per coordinar les activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals. Alhora, aquesta elecció exigirà una implicació real en la coordinació d’activitats empresarials que allunyarà el compliment merament formal.

Objetiu
Donar compliment íntegre a l’article 24 de la LPRL i al RD 171/2004, supervisant que la realització de diferents projectes dins de l’empresa, siguin realitzats per les empreses contractistes i / o subcontractistes, en relació amb el personal propi, dins dels nivells de seguretat establerts per la legislació vigent o pels propis Procediments Interns establerts per l’empresa.

A qui va dirigit
A qualsevol Empresa, que en el seu centre de treball es desenvolupin simultàniament treballs de qualsevol tipus per més d’un treballador de diverses empreses.

Motivació

 • Millora de la Coordinació interna entre Projectes desenvolupats per diferents departaments de l’Empresa
 • Millora de la Coordinació entre empreses externes i treballadors propis.
 • Millora en el control i seguiment del compliment d’obligacions preventives establertes per la Normativa en general, i per la Normativa interna del Client en particular.

Estudi i anàlisis del Projecte

 • Comunicació de contractació d’empreses
 • Requeriment de documentació de seguretat de les empreses participants en el projecte (o supervisió de Plataforma online de gestió): EVR, normes de seguretat, etc … A criteri tècnic es procedirà a auditar la documentació recopilada d’aquelles empreses especialment sensibles a riscos no tolerables.
 • Elaboració d’informes, riscos i mesures preventives.
 • Reunió de Coordinació prèvia a l’inici dels treballs
 • Lliurament d’informació.
 • Supervisar que el treball de contractes i subcontractes es realitzi en condicions de seguretat, mitjançant el control efectiu de les condicions de seguretat.
 • Posar en immediat coneixement de l’empresari titular / principal l’absència, insuficiència o falta d’adequació de les mesures preventives a l’efecte de la seva correcció.
 • Realitzar qualsevol altra tasca adreçada a l’ordenat compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.