Peritatge Judicial PRL

Què és un Peritatge en Prevenció de Riscos Laborals?

Per “ Peritatge” s’ha d’entendre tota aquella activitat d’estudi realitzada per una persona o equip de persones hàbils i pràctics en prevenció de riscos laborals i que disposen d’ acreditació certificada de les seves habilitats i coneixements encaminada a obtenir criteris precisos i indubtables útils per als fins de l’activitat processal.

Qui designa el Perit Judicial en Prevenció de Riscos Laborals?

La Llei dóna el privilegi a aquelles parts que siguin titulars del dret d’assistència de no haver d’aportar amb la demanda o la contestació el dictamen pericial, ja que amb la simple comunicació expressa del fet, serà suficient per a iniciar els corresponents tràmits perquè siguin designats aquests Perits Judicials en prevenció de riscos laborals pel mateix tribunal.

Igualment, en aquells casos que per les circumstàncies existents sigui impossible aportar per aquella part que no gaudeixi de l’esmentat dret, el tribunal també pot sol·licitar la corresponent designació (la sol·licitud de designació judicial del perit, que s’ha de fer en el termini de cinc dies des la presentació de la contestació de la demanda, amb independència de qui hagi sol·licitat la designació).

ROVITEC compta amb tècnics de Prevenció de Riscos Laborals
amb formació i experiència en Peritatges Judicials en prevenció de riscos laborals per a empreses, companyies d’assegurances i particulars.