Servei de Prevenció Aliè

Servei de Prevenció

La Prevenció de riscos laborals és el conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases productives d’una empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir riscos per a la salut derivats del treball incrementant la seguretat i salut laboral. El seu objectiu és aconseguir el major control possible dels riscos que es generen a l’empresa, entenent per risc aquells que poden suposar lesions o pèrdues humanes i materials.

Les actuacions en matèria preventiva, es componen de 4 disciplines:

sala_reunions

Disciplines técniques: 3 disciplines

  • Seguretat Laboral: Estudia les condicions materials que posen en perill la integritat física dels treballadors. Espais de treball, instal·lacions, obres de construcció, maquinària, eines, etc.
  • Higiene Industrial: És una tècnica no mèdica de prevenció de les malalties professionals que actua sobre l’ambient i les condicions de treball. L’objectiu és millorar, mitjançant el mesurament i control dels agents, la salut dels treballadors en un determinat lloc de treball. Detecció, mesurament i avaluació de condicions ambientals en el lloc de treball (vapors, partícules, gasos, pols, radiacions, temperatura, etc.
  • Ergonomia i psicosociologia aplicada: Conjunt de tècniques amb l’objectiu d’aconseguir una correcta adequació entre el lloc de treball, l’entorn i les característiques de la persona. Avaluació de les condicions dels diferents llocs de treball en relació a l’organització de les tasques, la càrrega física i psicològica associada, disseny i adaptació del lloc de treball als treballadors, etc.

Disciplina mèdica: 1 disciplina

  • Vigilància de la salut: S’encarrega de vetllar per la salut del treballador. Les empreses tenen l’obligació legal de facilitar als seus treballadors l’accés a la Vigilància de la Salut i a la realització de reconeixements mèdics específics segons el lloc de treball, a més del posterior seguiment de l’estat de salut a partir dels riscos detectats en l’entorn laboral . Aquesta especialitat només pot ser exercida per un metge especialitzat en medicina del treball.

Entitats

fundacion_laboral_construccion
fundacion
logo (1)
Fundae_400x400
Imagen 1
Imagen 2
accs
tpc