Medicina del Treball

Vigilància de la Salut

ROVITEC ofereix un Servei de Vigilància de la Salut tal com estableix la normativa en l’article 22 de la LPRL, l’apartat 3 de l’article 37 del RSP i el RD 843/2011, pel qual s’estableixen els criteris bàsics sobre l’organització de recursos per desenvolupar l’activitat sanitària dels serveis de prevenció.

La vigilància de la salut té per objectiu protegir la salut dels treballadors actuant de manera preventiva. Entre les seves funcions es troba l’estudi, tractament i prevenció de les malalties professionals, els tractaments i seguiment de les lesions produïdes com a conseqüència d’accidents de treball i la valoració de l’aptitud per a l’exercici professional. S’inclouen dins d’aquesta disciplina actuacions sanitàries en l’àmbit laboral com són els reconeixements mèdics, vacunacions, formació dels treballadors en matèries com a primers auxilis, campanyes de promoció de la salut pel que fa als hàbits higiènics, dietètics, addictius (tabaquisme).

consultori

La vigilància col·lectiva de la salut

 • Descriure la importància dels efectes dels riscos laborals en poblacions actives determinades.
 • Establir la relació causa-efecte entre els riscos laborals i els problemes de salut derivats d’aquests.
 • Conèixer quines activitats de prevenció a realitzar i la seva priorització.
 • Avaluar l’efectivitat d’aquestes mesures preventives.
La vigilància individual de la salut

 • Administració de proves a treballadors per detectar, de manera precoç danys derivats del treball.
 • Seguiment de les mesures preventives, col·lectives i / o individuals quant siguin adequades o suficients.
 • Decisió de les actuacions clíniques pertinents sobre el treballador afectat.
 • L’estudi de les lesions i el seu diagnòstic permetrà adoptar el tractament adequat i les mesures preventives oportunes.
 • Descobrir noves relacions entre els agents presents en el lloc de treball i les malalties associades.
 • Seguiment longitudinal del treballador amb risc.
 • Integració en els plans i programes de prevenció i millora de les condicions de treball.